Tamu

12 tekstów – auto­rem jest Ta­mu.

,,Świat jest ideal­ny, my nie, dla­tego nie widzi­my, że jest i go nie do­ceniamy, nie ro­zumiejąc i ce­niąc, sta­je się ta­ki jak myślimy.'' 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 grudnia 2010, 22:12

,,Gdy za­pada noc, pogrążona w głębo­kim śnie zbioro­wa podświado­mość, pra­cuje na zwiększo­nych ob­ro­tach, tworząc nową rzeczywistość.'' 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 kwietnia 2010, 16:02

,, Życie jest ciągiem naszych przy­pad­ko­wych afirmacji.'' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 kwietnia 2010, 23:35

,, Ból, które­go doświad­cza­my jest wbrew po­zorom dob­ry, gdyż trzy­ma nas blis­ko ziemi. Naj­gor­sze jest to, cze­go często wte­dy chce­my - tej obojętności, te­go pan­cerza ochra­niające­go nas przed rzeczy­wis­tością. Dające­go tak złud­ne poczu­cie, że wszys­tko jest OK.'' 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 kwietnia 2010, 18:10

,, Cze­mu ludzie są ta­kimi niena­syco­nymi zwierzęta­mi ? Gdy znaj­du­jemy się w ja­kim­kolwiek pun­kcie swo­jego życia, zaw­sze chce­my więcej, czując niedosyt.'' 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 kwietnia 2010, 00:51

,, Po­dej­mując walkę, gdy brak nam sił, jest naj­większym zwycięstwem.'' 

myśl
zebrała 33 fiszki • 31 marca 2010, 02:21

,, Gdy cier­pi­my, często spra­wiamy cier­pienie innym.'' 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 marca 2010, 00:07

,,Gdy cze­goś nie zaczy­nasz, bo nie wiesz ja­ki będzie te­go fi­nał - nie mar­tw się, naj­ważniej­szy jest po­mysł na początek, a za­kończe­nie przyj­dzie samo.'' 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 marca 2010, 00:11

,,Uczuć nies­pożytych ma­my moc, lecz tak trud­no do­konać słuszne­go wyboru.'' 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 marca 2010, 00:05

,,Ut­ra­ta poczu­cia władzy nad włas­nym życiem, gra­niczy z szaleństwem.'' 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 marca 2010, 00:04
Tamu

Keeping Me Alive

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność